Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam VINASEED

Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam VINASEED Thành lập năm 1968, là DN độc lập trực thuộc Bộ NN và PTNT, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới cơ chể quản lý DN, tháng 11/2003 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định 5029 CPH công ty với […]

Continue Reading